O projektu

 


NÁZEV PROJEKTU: Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/3.1.03/97.00052

 


TERMÍN REALIZACE: 1.4.2013 - 31.03.2015

 


ROZPOČET PROJEKTU: 2 607 328 Kč

 


FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

 


REALIZÁTOR: Občanské sdružení Chance In Nature - Local Action Group

 

 

PARTNER: Město Písek

 


POPIS PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na zavedení a udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Písek, bude realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je tvořen 49 obcemi. Cílem projektu je podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, navazuje na KPSS zpracované pro části území OPR, kde působí LAG Chance in nature a Komunitní plán sociálních služeb města Písek. Na začátku realizace projektu budou vypracovány konkrétní metodické a pracovní postupy pro plánování sociálních služeb na území ORP Písek, vč. - zpracování metodických postupů pro sestavení plánu rozvoje sociálních služeb dle oficiálních metodik v této problematice, podrobných plánů činností řídícího týmu (ŘT), pracovních skupin (PrSk), plán informační kampaně pro informování a zapojení veřejnosti, tvorby strategie zpracování podkladů pro vytvoření KPSS, sestavení postupů pro interní monitoring realizace projektu a další. Pro vypracování těchto postupů a dokumentů budou využity osvědčené způsoby a zkušenosti z předchozího projektu, resp. budou doplněny dle potřeb a specifik území (rozsah a struktura cílové skupiny, počet pracovních skupin atd.). Hlavním výstupem analytické části projektu bude socio-demografická analýza území, data budou zpracována do přehledných výstupů (tabulky, grafy, komentáře), finální výstup bude přílohou výsledného plánu sociálních služeb. Stěžejní fází realizace projektu je zpracování strategické části plánu - sestavení SWOT analýzy území se zaměřením na oblast sociálních služeb; formulace vize, cílů, prioritních oblastí, opatření a aktivit pro naplnění cílů; zpracování implementační části plánu - sestavení akčního plánu, tj. plánu implementace pro další roky; sestavení zásobníku projektů, navržení způsobu monitorování a vyhodnocování. Pro zpracování komunitního plánu budou vytvořeny pracovní skupiny, které se budou přímo podílet na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb.

 

Kontakty na realizační tým a členy řídící skupiny: zde

Komunitní plánování sociálních služeb je na svém konci

2015-04-15 21:27:00

Dvouleté plánování podoby sociálních služeb na Písecku v březnu 2015 skončilo. Od dubna 2013 se scházeli zástupci samosprávy, neziskových organizací i lidí z řad veřejnosti, aby společně naplánovali další fungování sociálních služeb na Písecku. Spolupráci koordinovala Místní akční skupina Šumavsko, z.s. (dříve CHANCE IN NATURE) v partnerství s Městem Písek. 

Komunitní plánování sociálních služeb se blíží ke zdárnému konci

2015-03-31 22:39:00

Dne 19. března 2015 byl představen na závěrečném veřejném projednání v Českém červeném kříži v Písku výsledek dvouletého procesu a to Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Písek.

Komunitní plánování sociálních služeb se blíží ke zdárnému konci

2015-03-02 11:01:00

Od dubna 2013 se scházejí zástupci samosprávy, neziskových organizací i lidí z řad veřejnosti, aby společně naplánovali další fungování sociálních služeb na Písecku. Spolupráci koordinuje Místní akční skupina Šumavsko, z.s. (dříve CHANCE IN NATURE) v partnerství s Městem Písek. V březnu 2015 mapování potřeb a možností v regionu končí, výsledkem bude Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Písek.

 


Pozvání na poslední jednání pracovních skupin v Písku

2014-08-27 19:10:00

Na polovině měsíce září proběhnou poslední jednání pracovních skupin ke komunitnímu plánování sociálních služeb na ORP Písek.

LEPŠÍ INFORMOVANOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZAJISTÍ NOVÝ WEB

2014-06-22 19:24:00

19. června 2014 proběhl již 5. Kulatý stůl

<<- předchozí | celkem 24 ( 0 - 6) | další ->>