Základní informace o projektu

2012-10-09 11:06:00

Název projektu: AKTIVNĚ A UDRŽITELNĚ V KRAJI POD ŠUMAVOU
Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP
Termín realizace: 1.8.2012 - 30.10.2013

Zdroje financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT

Rozpočet projektu: 2 199 955,75

 

Obsah projektu:
Projekt zavádí doposud chybějící nabídku občanského vzdělávání v regionu působnosti místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LAG, která umožní obyvatelům regionu získat znalosti a kompetence pro zapojení do občanských aktivit v místní komunitě.
Jedná se o pilotní projekt orientovaný na podporu rozvoje občanské společnosti v rámci místní komunity v regionu místní akční skupiny, jehož výsledky a výstupy budou přenositelné na jiné venkovské regiony.
Cílem projektu je v této souvislosti zapojit aktivní občany regionu do plánování a aktivního uskutečňování rozvoje regionu na bázi metody Leader již v současné době využívané žadatelem (rozhodování "zdola" na místní úrovni na bázi partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem), především z mladé generace. V rámci vzdělávacích aktivit projektu bude přímo podpořeno min. 210 osob v pozici účastníků vzdělávacích akcí.

 

Klíčové aktivity
1. Další vzdělávání - tématická oblast Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji/Odpovědné spotřebitelské chování
2. Další vzdělávání - tématická oblast Vztah k médiím a informačním technologiím
3. Další vzdělávání - tématická oblast Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů v globálních souvislostech4
4. Propagace dalšího vzdělávání

 

Cílová skupina
Občané s pobytem nebo pracovištěm v regionu územní působnosti místní akční skupiny včetně širšího okolí zahrnuté do území ORP Prachatice, Strakonice, Vimperk, ve věku 16- 64 let.

 

Možnosti zapojení veřejnosti do projektu
Veřejnost bude do projektu zapojena formou účasti na vzdělávacích akcí vč. účasti na tematických exkurzích a propagační kampani:

Praktické vzdělávací semináře - Udržitelná energetika v regionu, Ochrana/obnova životního prostředí v regionu, Média jako součást každodenního života - jak rozumět médiím, Nová média, Zapojování občanů do veřejného dění, Dobrovolnictví


Exkurze do zelených obcí regionu, Projekt „Zapoj se" a propagační kampaně - Vzdělávejme se pro náš region, Mediální den, Ekologický den

 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Kosová, koordinátor projektu (e-mail: kosova@chanceinnature.cz)

Přílohy