O projektu

Logo RP

 

Základní infromace Cesty Evropy

2008-08-13 09:07:00

Název projektu: „LAG Chance in Nature – CESTY EVROPY – marketing cestovního ruchu“

Lokalizace: Místní akční skupina LAG Chance in Nature (Prachaticko, Vlachovobřezsko, Čkyňsko, okresy Prachatice a Strakonice)

Žadatel: Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“

Celkový rozpočet: 4.365.727,-- Kč

Termín zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2008

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2009

Jednou z prioritních oblastí rozvoje LAG je cestovní ruch šetrný k přírodnímu a kulturnímu dědictví regionu. LAG spolupracuje s řadou místních a regionálních aktérů v oboru cestovního ruchu, především s obcemi v regionu LAG a místními akčními skupinami v Jihočeském kraji. Právě jednou z příležitostí pro další rozvoj tohoto tématu je převzetí myšlenky „poutníků Evropy“ na území našeho regionu, které se nabízí v rámci navázaných kontaktů a partnerství s mezinárodní zájmovou skupinou (E.E.I.G, European Economic Interest Grouping), která koordinuje tento mezinárodní projekt.

 LAG Chance in Nature navázala prvotní osobní kontakty s vedením E.E.I.G. a jednotlivými zástupci LAG v regionu Emilia Romagna (IT) díky odborné stáži v květnu 2007). Reciproční 3-denní návštěva italské delegace proběhla v jihočeském regionu v červnu 2007 v návaznosti na konferenci LEADER+, pořádanou LAG Chance in Nature - Local Action Group, formou exkurze po regionu LAG a jejích partnerů a úspěšně zrealizovaných projektech.

LAG v rámci společných jednání projevil zájem propagovat a zvyšovat hodnotu historických, nábo?enských a kulturních cest přítomných na svém území, realizací souboru aktivit zaměřených na:

– provádění zdokumentování a evidence tras z historického hlediska – zvyšování přístupnosti pro každou z tras (vymezení, vyznačení, infrastruktura)

– vytvoření, propagování a marketing turistických produktů

– produkování propagačních materiálů

– organizování akcí na místní, národní a mezinárodní úrovni,

– v rámci mezinárodní integrace členských států EU, respektive mezi jejími venkovskými oblastmi.

Cílem aktivit tohoto přípravného období – z hlediska propojení nové regionální trasy Cammini d´Europa – je identifikovat řadu historických, náboženských a kulturních tras k otestování počáteční technické spolupráce v rámci mezinárodního projektu s názvem “Evropské cesty“.


Konkrétními cíli LAG jsou:

• identifikace a vyznačení itinerářů na území LAG; - součást předkládaného projektu

• zajištění vhodné infrastruktury a označení;

• umístnění turistických produktů ve vztahu k itineráři; - částečně součást předkládaného projektu

• propagování účasti na mezinárodních událostech a dalších akcích; - částečně součást předkládaného projektu

• formulování balíčků a jejich uvedení na trh; - součást projektu

• organizaci akcí s logem Evropských poutních cest na území LAG ;

• zajištění propagačních a informačních materiálů různého druhu (plakátů, letáků, brožur, turistických katalogů atd.) částečně součást předkládaného projektu

• zajistit v rámci stávajících informačních center po trase itineráře prostor pro prezentaci, které bude označené logem Evropské poutní cesty;

• propagovat certifikaci místních podnikatelů a institucí pro mo?nost použití loga Evropských poutních cest.

(výňatek ze smlouvy o smlouvě budoucí s E.E.I.G)


Hlavním cílem projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu v regionu LAG Chance in Nature, prodloužení turistické sezóny v regionu a přípravou regionu na vstup do mezinárodní sítě poutních cest Cammini d´Europa jako nástroje k zajištění celkového vyváženého rozvoje a růstu kvality života obyvatel regionu LAG.


K dosažení tohoto cíle přispěje realizace projektu vytvořením nových, popř. zkvalitněním stávajících propagačních materiálů regionu LAG, které potenciálním návštěvníkům podají komplexní informace a ulehčí jim orientaci, seznámí je s regionem a místními službami cestovního ruchu se zaměřením na poutní cesty, doprovodné akce a atraktivity území, různé cílové skupiny a různá roční období.


Výsledkem projektu bude vytvoření a vydání různých typů materiálů (webová aplikace, letáky, mapy a brožury k distribuci na výstavách, veletrzích, informačních centrech), které mají přilákat do regionu LAG nové návštěvníky, a připravit tak region na jeho zapojení do mezinárodní sítě evropských poutních cest Cammini d´Europa.


Základem přípravy jednotlivých materiálů bude podrobný rozbor možností regionu LAG ( přírodní a kulturněhistorické dispozice, služby, kalendárium tradičních akcí apod., také v návaznosti na širší region), vytipování vhodných itinerářů tras a doprovodných atraktivit a příprava textové a obrazové části jednotlivých materiálů. Současně bude vytvořena databáze slu?eb a vytvořena nabídka tzv. balíčků služeb v regionu LAG.

obr_web
nov_obrzek

 

 

 

 

 

 

<<- předchozí | celkem 1 ( 0 - 6) | další ->>