přehled činnosti

Místní akční skupina (Local action group - LAG) – sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí v Jihočeském kraji – na území Prachaticka, Vlachovobřezska, Čkyňska Vacovska a Vimperska od roku 2004.

Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy.

Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů.

Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.


Statut OS

2013-01-05 08:14:00

Rozšíření území MAS

2012-10-05 11:13:00

V rámci úspěšné realizace SPL bylo zájmové území naší MAS k 20. 3. 2012 nově rozšířeno o obce mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko (Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kubova Huť, Stožec, Volary a Zbytiny)

Zároveň došlo ke zmenšení území MAS o katastrální území obce Ktiš, která přestoupila k jiné MAS. 
 

Nové území MAS - 46 obcí

Rozloha nového území MAS - 90.819 ha

Počet obyvatel - cca 40.tis

Členství ve sdružení

2007-12-05 13:53:00

Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného provinění proti stanovám občanského sdružení
e) zánikem sdružení

Práva a povinnosti členů:
Člen sdružení má právo:
a) podílet se na činnosti sdružení a účastnit se akcí, které sdružení pořádá
b) volit orgány sdružení
c) být volen do orgánů sdružení (od 18 let)
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, požadovat informace o činnosti sdružení
e) další ze stanov vyplývající práva

Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou (nejsou stanoveny)
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení
f) další ze stanov vyplývající povinnosti

 

Místní akční skupina CHANCE IN NAURE - LOCAL ACTION GROUP

2007-05-17 09:50:00

Místní akční skupina (Local action group - LAG) – sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí v Jihočeském kraji – na území Prachaticka, Strakonicka,  Vimperska a Volarska od roku 2004.

Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy.

Tento rozvoj můte být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů.

Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

Rozloha území MAS: 908 km2
Počet obyvatel na území MAS: cca 40 tisíc
Počet obcí: 46


 


Seznam zapojených obcí - zájmové území místní akční skupiny

Bohumilice
Bohunice

Borová Lada
Bošice

Buk
Budkov
Bušanovice
Čepřovice
Čkyně
Drslavice
Dub
Dvory

Horní Vltavice
Hoštice
Husinec
Chlumany
Chroboly
Kratušín

Kubova Huť 
Lažiště
Lčovice
Lipovice
Litochovice
Malenice
Milejovice
Nebahovy
Prachatice
Předslavice
Radhostice
Strunkovice nad Blanicí

Stožec
Svatá Maří
Šumavské Hoštice
Těšovice
Tvrzice
Újezdec
Vacov

Volary
 Vimperk
Vlachovo Březí
Záblatí
Zábrdí
Zálezly

Zbytiny
Žárovná
Žernovice 
 

<<- předchozí | celkem 13 ( 6 - 12) | další ->>